SM_Slick nav Menu
Wersja 3.0.1.8 (update 2016.06.18)
Ogólny widok

Okno konfiguracji plugina
General

Menu_Items - tak jak w każdym menu dodawanie pozycji w menu.

Tryb CMS - wybór trybu działania, opcje: Normal, TrybCMS.

Dodaj - ma znaczenie tylko w przypadku użycia w CMS-ie. Dodawanie odnośników manualnie do tych generowanych na podstawie Bazy Danych. Opcje: None, Przed, Po .

Nazwa Prezentowana - tekst menu (ten obok "kanapki").

Responsive_Width - wartość (szerokość strony) powyżej której menu będzie nie widoczne.

Lokalizacja_Menu - czyli miejsce gdzie menu będzie wyświetlane domyślnie w body można również wymusić wyświetlanie na warstwie lub dowolnym innym utworzonym kontenerze.

Menu_Margin_top - obniżenie pozycji wyświetlanego menu (do zastosowania w specyficznych sytuacjach).

Menu_Wyswietlaj - wyświetlanie danego menu jako zwykłego HTML-css, domyślnie wyłączone None  (do zastosowania w specyficznych sytuacjach). Opcje: None, Block.

ParentLinks - określa czy element jeśli jest nadrzędny będzie linkiem.
True-element będzie linkiem. False - kliknięcie powoduje otwarcie podmenu.

Ustawienia_CMS

Plik conekt - ścieżka do pliku do połączenia z bazą danych. Ustawiamy tylko jeśli używamy w trybie CMS.

Przykładowy plik conekt.php

<?php
$mysql_server = '192.168.1.122';
$mysql_username = 'admin';
$mysql_password = haslo'';
$mysql_database = 'cms_wwb';
?>


$mysql_server - adres serwera w przykładzie jest to komputer w sieci lokalnej
$mysql_username - nazwa użytkownika bazy danych
$mysql_password-  hasło do bazy danych
$mysql_database - nazwa bazy danych
Pozostałe pozycje dotyczą ustawienia wyglądu Menu
Ustawiamy w nich min. kolory wyświetlanego menu, tła, czasu rozwijania etc..
W trybie CMS głębokość menu wynosi 1 i generowana na podstawie BD tabela cms_pages kolumna parent_id z tego powodu musimy zmienić domyślne ustawienia tej tabeli w ustawieniach domyślnych ustawiamy Zdefiniowane następująco i podstawiamy 0 (zero) oraz wyłączamy zezwolenie na wartość NULL.
Wpisanie w tej kolumnie wartości 0 (zero) powoduje wyświetlenie tej strony w Menu w ciągu podstawowym a każda inna wartość powoduje wyświetlenie danej strony w podmenu innej strony na podstawie ID  tzn. Jesli będzie tam np.2 to ta strona wyświetli się jako podmenu strony z ID 2 tabeli cms_pages. Wartości te są ustawiane podczas tworzenia nowej strony lub jej edycji (domyślnie 0) w polu combobox -Parent Page. Ustawienie więc tam strony która sama już jest przypisana jako podrzędna może powodować błąd i to jest właśnie to głębokość menu (1) choć nie wykluczone że w przyszłości zostanie to zmienione lecz na razie doszłem do wniosku że głębokość (1)  w trybie CMS jest wystarczająca.

Jeśli wybierzrmy tryb CMS i dodamy jakieś wpisy w Menu_Items to te wpisy zostaną uwzględnione jeśli ustawimy w Dodaj Przed lub Po lecz jeśli będzie tam None wpisy nie zostaną uwzględnione.
Głębokość pozycji Menu dodawanych manualnie dowolna czyli tak samo jak w trybie Normal (Tryb CMS -  Normal).
Logicznym jest że używanie trybu CMS  (Tryb CMS -  Tryb CMS ) na stronach z rozszerzeniem php i serwerach z  bazą danych obsługujących php, przy ustawieniu (Tryb CMS -  Normal) użycie na stronach Html lub php ale jako normalne menu nie mające żadnego związku z Bazą Danych.
Galeria Okno ustawień - opcje
*
WYSIWYG Web Builder