Korzystanie z Menedżera stylów

Menadżer Stylów jest centralnym miejscem gdzie można dodawać, edytować lub usuwać definicje stylów CSS dla całej witryny.
W przypadku aktualizacji stylu w menedżerze stylów wszystkie obiekty, które używają tego stylu będą automatycznie zaktualizowane.

Istnieje 6 standardowych stylów nagłówków , które powinny być stosowane tylko do nagłówków tekstowych (H1, H2, H3, H4, H5, H6) aby zoptymalizować swoją stronę pod kątem pozycjonowania SEO. Inne style mogą być stosowane do pozostałych obiektów  w tym takich jak elementy formularzy i tabel.

Podczas dodawania nowego stylu wszystkie atrybuty stylu będą puste. Oznacza to, że zostaną użyte wartości domyślne dla przeglądarki. Aby to  zmienić czyli wprowadzić jakąś wartość  kliknij prostu właściwość aby ją zmodyfikować.
Ustawiasz tylko te wartości których potrzebujesz, zostaną one włączone do definicji stylów CSS. Nie trzeba określać wartości dla wszystkich atrybutów.

Można również dodawać niestandardowe atrybuty stylu (czyli nie ujęte w tym oknie). Można zauważyć, że zrobiliśmy to dla stylu nagłówka (CustomStyle dodano display: inline), aby zapewnić  prawidłowe wyświetlanie we wszystkich przeglądarkach.
Atrybuty niestandardowe nie będą używane przez WYSIWYG Web Builder w oknie roboczym, ale będą stosowane podczas podglądu lub po opublikowaniu strony (o ile  przeglądarka go obsługuje).

Import
Ta opcja pozwala importować style z zewnętrznego arkusza stylów (CSS).

Eksport
Ta opcja pozwala na eksport stylu do zewnętrznego arkusza stylów (CSS). Może to być przydatne wtedy gdy zdefiniowane style chcemy wykorzystać np. w innym projekcie.
Używanie stylów na tekscie
Aby zastosować styl do zaznaczonego tekstu, wystarczy wybrać jeden ze zdefiniowanych stylów z menu Style.

Używanie stylów na innych obiektach


Większość standardowych obiektów HTML (jak Marquee, Editbox, TextArea, Combobox,przyciski) mają kartę stylu w ich właściwościach. Predefiniowane style zastąpią standardowe ustawienia stylu dla obiektu. Po wybraniu stylu już żadnych atrybutów stylu w tym oknie nie zmienimy (zakładki i przyciski staną się nie aktywne).
Uwagi:
Nie wszystkie atrybuty stylu mają zastosowanie do wszystkich obiektów! Na przykład marginesy i dopełnienia są obecnie ignorowane przez większość obiektów Web Builder
Style nagłówków (H1, H2 ..itd) mogą być stosowane wyłącznie do tekstu.

Korzystanie z odstępu między wierszami poprzez ustawienie w stylach


Domyślnie opcja Line Spacing w stylach dotyczyła tylko odstępu linii w obszarze roboczym. W poprzednich wersjach WWB opcja ta zmusiła opcję "Include <div> z pozycją" dla obiektu tekstowego. Jednakże w wyniku "brudny" i nie reagujący kodu. Od WB11 opcja "Include <div> z pozycji" nie będzie już zmuszony. Teraz można będzie zdecydować, jaki kod wyjściowy chcesz aby był generowany.

opcja 1
- Włącz "Include <div> with position" we właściwościach tekstu (pozwala uzyskać taki sam efekt, jak w poprzednich wersjach programu).
Jednak spowoduje to, że obiekt tekstowy nie będzie responsywny oraz spowoduje wygenerowanie większej ilości kodu HTML.

lub:

opcja 2
Dodaj "line-height: 1.5 " (gdzie 1,5 jest wartością interlinii) we właściwościach w polu style niestandardowe. W tym przypadku "odstęp między wierszami" będzie stosowany do roboczej i line-height w opublikowanym tekście. Rezultatem będzie znacznie prostszy i przejrzystszy (i responsywny) kod.
Należy nadmienić, że być może trzeba będzie dostosować tę wartość do konkretnej wybranej czcionki i jej wielkości.

na podstawie : http://www.wysiwygwebbuilder.com/style_manager.html

Wyjście
---Home------Download------Zakup------Poradniki Online------Szablony------Wsparcie------Forum------Rozszerzenia------Manual------Rózne---
Copyright © 2017